Arheološko odjeljenje

Arheološko odjeljenje Muzeja istočne Bosne posjeduje 11.514 inventarisanih predmeta, razvrstanih po zbirkama:

   • praistorija (8.131),
   • antika (1.492),
   • srednji vijek (1.586) i
   • numizmatika (305).

Najveći dio arheološkog materijala, koji se čuva u Muzeju istočne Bosne Tuzla odnosi se na praistorijski period, a prikupljen je tokom arheoloških istraživanja na mnogobrojnim praistorijskim lokalitetima na području sjeveroistočne Bosne, u kojima su, pored arheologa Muzeja istočne Bosne Tuzla učestvovali eminentni stručnjaci iz Zemaljskog muzeja, kao što su: Đuro Basler, Borivoje Čović, Irma Čremošnik, Ivan Puš i drugi.

Dr. Milica Kosorić, arheolog i direktorica Muzeja istočne Bosne Tuzla, dala je neprocjenjiv doprinos razvoju arheološke nauke u Bosni i Hercegovini. Izvršila je veliki broj arheoloških iskopavanja praistorijskih lokaliteta na području istočne Bosne tokom 60-tih i 70-tih godina 20. vijeka. Doktorirala je na temu „Kulturni, etnički i hronološki problemi Ilirskih nekropola na području istočne Bosne“.

Otkriveni materijal sa arheoloških lokaliteta istočne i sjeveroistočne Bosne je stručno obrađen i deponovan u arheološkom odjeljenju Muzeja. Arheološki nalazi su razvrstani u zbirke prema periodima. Javnosti je kroz izložbe u proteklih 70 godina prezentovan veliki dio kulturno-istorijskog nasljeđa koji pripada periodima iz najstarije prošlosti ovih prostora.

U periodu od 1953. do 1957. godine izvršena su četiri zaštitna i četiri sistematska arheološka iskopavanja. U navedenom periodu, izvršena su arheološka iskopavanja na sljedećim lokalitetima: 1954. godine u Solini, (laten); 1955. dva iskopavanja u Tuzli (neolit i bronza); 1955. u Tuzli i Brodcu kod Bijeljine (kasna antika); 1956. u Gornjoj Tuzli (neolit) i Tutnjevcu (kasna antika); 1957. u Gornjoj Tuzli (neolit i bronza); 1958. u Koraju (neolit) i Sasama (rimska nekropola); 1959.– 1962. u Monju (halštat); 1963. u Sasama (rimska nekropola); u Dvorovima (lokalitet „Silajet“, nekropola kasnog bronzanog doba i lokalitet „Brdo“, naselje ranog bronzanog doba) i Čeliću (lokalitet „Dobrovac“, neolitsko naselje).

Obzirom da je Tuzla bogata naslagama soli, koje su ostale nakon povlačenja Panonskog mora, stanovnici ovog područja eksploatišu i proizvode so od neolita do danas. O tome svjedoče brojni nalazi koje su arheolozi Muzeja istočne Bosne Tuzla otkrili na prostoru Tuzle i njene okoline.

Posebno značajna arheološka iskopavanja odnose se na Rudarsku ulicu u Tuzli, te neolitsko naselje u Gornjoj Tuzli. Kao što je već rečeno, postoji veliki broj dokaza da su stanovnici na prostoru današnje Tuzle, još u mlađem kamenom dobu – neolitu, koristili so, što potvrđuje kontinuitet življenja na ovom prostoru više od 7000 godina.

Prilikom arheoloških iskopavanja 1955. godine u Rudarskoj ulici u Tuzli, današnjoj Džafer mahali, otkopano je dovoljno materijala, koji je nedvosmisleno potvrdio da je u Tuzli bilo veliko i bogato neolitsko naselje na sojenicama, jedno od najstarijih u Evropi. Ova istraživanja obavila je Vukosava Atanacković. Pored brojnog arheološkog materijala pronađeni su i fragmenti neolitskih posuda koje su, prema mišljenu eminentnih stručnjaka, koristile za isoljavanje slane vode. Pomenute posude su rekonstruisane, te je jedna datirana u period 3500 godina p.n.e., a druga u period 5000 godina p.n.e. Navedeni nalaz u Tuzli pomjera granicu poznavanja i upotrebe soli u ljudskoj ishrani iz doba eneolita u neolit. Svi otkriveni nalazi pružaju dokaz o visokoj kulturi stanovnika ovog kraja u doba cvjetanja starih kultura u Butmiru i Vinči.

Iste godine, otkriveno je i neolitsko naselje u Gornjoj Tuzli, koje je sa svojim najdubljim starčevačkim slojem najstarije neolitsko naselje u Bosni i Hercegovini.

Činjenicu o postojanju naselja u mlađem kamenom dobu – neolitu na području Tuzle potvrđuju stručnjak Muzeja istočne Bosne Tuzla, Milica Baum, u svom naučnom radu „Župa soli“, te Ivan Puš, stručnjak Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, u naučnom radu „Neolitsko naselje u Tuzli“. Oba rada su objavljena u muzejskom časopisu „Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne“, 1957. godine.

U novembru 1962. godine u Tuzli je održan sastanak praistorijske sekcije Arheološkog društva Jugoslavije. Iste godine priređena je i arheološka izložba.

U periodu od 1966. do 1970. godine je izvršeno nekoliko značajnih arheoloških istraživanja.

Na području Bijeljine, na praistorijskim lokalitetima „Gradac“ i „Crkvina“, izvršena su iskopavanja tokom 1966. godine. Bogatstvo pokretnog materijala pronađenog na lokalitetu „Gradac“, u osnovnim crtama pokazuje odlike vinčanske kulture. Iste godine izvršena su i manja arheološka iskopavanja na praistorijskom lokalitetu „Brdo“ u Donjoj Mahali, opština Orašje. Tom prilikom pronađen je keramički materijal koji po svojoj frakturi pripada latenskom periodu.

Godine 1966. započeli su sistematski radovi na istraživanju praistorijskih nekropola u Pađinama i Roćeviću, opština Zvornik. Tokom 1969. godine, nastavljena su iskopavanja na ovim lokalitetima. Istraživanje je vodila Milica Kosorić, stručnjak praistorijske arheologije iz Muzeja istočne Bosne Tuzla.

Muzej istočne Bosne Tuzla je u periodu od 23. maja do 8. juna 1968. godine vršio arheološka iskopavanja praistorijskih humki na lokalitetu „Šundinovača – Karavlaške kuće“, čiji voditelj je bila Milica Kosorić, arheolog Muzeja istočne Bosne Tuzla. Arheološka iskopavanja na istom lokalitetu su vršena i jula 1979. godine. Pored arheoloških iskopavanja, u ovom periodu vršena su i arheološka rekognosciranja: Tuzle, Gračanice, Lopara, Brčkog, Zvornika, Orašja (1966.); Bratunca, Srebrenice, Bijeljine (1967.); Bijeljine, Zvornika (1968.); Bijeljine, Gračanice, Srebrenika, Zvornika (1969. godine). Pored toga, kustos za srednjovjekovni period je uzeo učeše u rekognosciranju ovoga područja za potrebe izrade arheološke karte Jugoslavije.

Tokom 1970. godine su nastavljeni sistematski radovi na istraživanju praistorijskih humki u Pađinama – Roćeviću, te započeti radovi na istraživanju humki u Podčaušu. Radovi na istraživanju ovih nekropola nastavljeni su i u 1971. godini. Tokom iste godine istražena je jedna humka u Bratuncu.

U periodu od 1971. do 1976. godine Milica Kosorić je vodila arheološka istraživanja na neolitskom naselju Korića Han u Gračanici. Lokalitet je otkriven 1971. godine kada je, na površini od 7,5 m², izvršeno sondažno iskopavanje. Keramički materijal prikupljen tokom ovih istraživanja pokazuje pripadnost mlađoj vinčanskoj kulturnoj grupi.

Tokom 1970. i 1971. godine su obavljeni radovi na istraživanju srednjovjekovnog lokaliteta Grad u Ostojiću kod Bijeljine. Pored toga, u 1971. godini vršeni su i probni radovi na antičkom lokalitetu Crkvine u Nikolićima kod Vlasenice.

Arheološka rekognosciranja vršena su na području Podrinja, Vlasenice, Nove Kasabe, Šekovića, Sasa, Bijeljine, Brčkog i Srebrenika.

U periodu od 1971. do 1982. godine, terensko-istraživački rad obavljan je, s jedne strane, u okviru naučnih projekata čiju realizaciju je finansirala Republička zajednica za naučni rad Bosne i Hercegovine, a s druge strane, u sklopu redovne djelatnosti Muzeja. U okviru i jednih i drugih radova, pored probnih, zaštitnih i sistematskih iskopavanja obavljana su, u nekoliko mahova, rekognosciranja većeg dijela teritorije tuzlanskog regiona. Međutim, najveći dio terenskih radova bio je vezan za sljedeće naučne projekte čija je realizacija trajala nekoliko godina:

   • Arheološka istraživanja na području dijela Spreče (1973-1975).
   • Arheološka istraživanja praistorijskih kultura na području Podrinja (1974-1976).
   • Istraživanja praistorijskih kultura u periodu nastanka i upotrebe metala na području donjeg Podrinja i dijela Semberije i istraživanja narodnog života i običaja donjeg Podrinja (1976-1978). Pored stručnjaka za praistoriju (naučni saradnik) koji je rukovodio arheološkim radovima, etnološka istraživanja obavili su viši kustos Zemaljskog muzeja i kustos etnolog našeg Muzeja.
   • Istraživanja praistorijskih nekropola i gradinskih naselja na području Šekovići – Vlasenica i na potezu Kozluk – Janja (1977-1979).

U okviru redovne djelatnosti vršena su, u istom vremenskom periodu, probna, zaštitna i sistematska iskopavanja na lokalitetima: praistorijskim: „Gradovrh“ u Solini (Tuzla), „Ljeskovac“ u Poljacima (Brčko), „Brdo“ G. Laništa (Brčko); antičkim: „Vidovice“ (Brčko); srednjovjekovnim: „Gojsovac“ Dvorovi (Bijeljina), „Gradina“ u Ostojićevu (Bijeljina), „Podgradina“ nekropola stećaka u Bratuncu, „Gradovrh“ u Solini (Tuzla) i „Selačke“ Batković (Bijeljina).

U periodu 1977-1979 priređene su i dvije arheološke izložbe:

   • Arheološki nalazi na tlu sjeveroistočne Bosne“,
   • Srednjovjekovna kulturna baština sjeveroistočne Bosne“.

Tokom 1982. i 1983. godine obavljena su arheološko – etnološka istraživanja na području Površinskog kopa „Dubrave – Južna sinklinala“, kao dio velikog investicionog projekta Radne organizacije Rudnici lignita „Kreka“. Tom prilikom su otkrivena dva lokaliteta: Krešića Gradina i Selišta. Sondažna istraživanja su obavljena samo na Krešića Gradini iz razloga što su na njoj, površinskim rekognosciranjem, konstatovani keramički fragmenti iz različitih vremenskih perioda. Probna istraživanja vršio je arheolog Muzeja Veljko Milić, koji je na osnovu dobijenih rezultata učestvovao u izradi Elaborata: „Arheološka i etnološka razmatranja naselja i stanovništva na području Površinskog kopa Dubrave – Južna sinklinala“.

Arheološko odjeljenje je, zajedno sa ostalim odjeljenjima Muzeja, učestvovalo u pripremi zajedničke izložbe pod nazivom „Tuzla u prošlosti i sadašnjosti“, koja je otvorena u Tržiču u Sloveniji, 12. maja 1984. godine.

Tokom 1985. godine Arheološko i Etnološko odjeljenje su pripremili Izložbu: „Nakit u sjeveroistočnoj Bosni od praistorije do danas“. Ova izložba je gostovala i u Etnografskom muzeju u Beogradu, te u Novom Sadu, Osijeku, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Vlasenici, Srebrenici, Kladnju, Gračanici i Bijeljini.

Arheološko odjeljenje je, zajedno sa ostalim odjeljenjima Muzeja, učestvovalo u izradi koncepcije i realizaciji Izložbe „Solarstvo u Tuzli od praistorije do danas“.

Izložbena aktivnost nastavljena je i u 1986. godini. Kustos arheolog Veljko Milić pripremio je i postavio Izložbu „Arheološki nalazi rimske nekropole u Sasama“, koja je propraćena katalogom istog autora. Izložba je otvorena u junu 1986. godine u prostorijama Muzeja, povodom Savjetovanja arheologa Jugoslavije, koje je održano u Tuzli. Na izložbi je predstavljen arheološki materijal pronađen prilikom arheoloških iskopavanja nekropole u Sasama kod Srebrenice.

U okviru međurepubličke muzejske razmjene, 17. maja 1988. godine, Muzej istočne Bosne Tuzla je ugostio izložbu Gradskog muzeja Subotice „Avari u sjeveroistočnoj Bačkoj“. Autor izložbe i kataloga bio je Ricz Peter. Na izložbi su izloženi predmeti sa 28 lokaliteta sjeveroistočne Bačke, koji su otkriveni i prikupljeni u avarskim nekropolama.

Iste godine Muzej je u saradnji sa Tehnološko-ekonomskim biroom iz Zagreba, a u povodu obilježavanja godišnjice preduzeća, pripremio i postavio Izložbu: „Tradicionalno i industrijsko solarstvo“, u kojoj je, pored ostalih, učestvovalo i Arheološko odjeljenje. Kroz izložbu je dat hronološki presjek razvoja tuzlanskog solarstva od praistorije do danas. Izložba je otvorena 8. decembra 1988. godine u prostorijama TEB-a u Zagrebu, a zatvorena 7. januara 1989. godine. Iste godine izložba je postavljena i u Gradskom muzeju u Subotici i Muzeju Slavonije u Osijeku.

Izložba: „Sirmijum panorama panonske prestonice“ je organizovana u saradnji sa Muzejom Srema iz Sremske Mitrovice. Autori izložbe i kataloga bili su stručnjaci Muzeja Srema dr. Petar Milošević, Zorka Pejović i Pavle Popović. Na izložbi je predstavljen život čovjeka od praistorijskog doba, kada su se na mjestu Sirmiuma nalazila različita naselja, koja su kasnije prerasla u rimski grad i metropolu. Izložba je u Muzeju istočne Bosne otvorena 23. maja 1989. godine.

U ratnom periodu 1992.-1995. godina, Arheološko odjeljenje je zajedno sa ostalim muzejskim odjeljenjima učestvovalo u organizaciji Izložbe „Kulturna baština iz fundusa Muzeja istočne Bosne“, koja je otvorena 28. septembra 1993. godine u Narodnom pozorištu Tuzla. Takođe, u okviru postavke stalne izložbe svih odjeljenja pod nazivom „Iz kulturne baštine Tuzle“, Arheološko odjeljenje pripremilo je dvije izložbe „Iz arheološke baštine Tuzle“ i „Motivi na stećcima sjeveroistočne Bosne“. Stalnu postavku pratio je i prigodan katalog. Izložba je otvorena 1995. godine, u adaptiranom izložbenom prostoru Muzeja, u dijelu zgrade Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Povodom otvaranja muzeološkog kompleksa Istorijski trg u Tuzli, Muzej je organizovao tribinu i postavio izložbu na temu „Značaj Tuzle u prahistoriji Bosne i Hercegovine“ i time otvorio početak Manifestacije obilježavanja „Sedam hiljada godina života i proizvodnje soli u Tuzli“, 2004. godine. Na tribini su se brojnim posjetiteljima obratili Zilka Kujundžić Vejzagić, arheolog Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Vesna Isabegović, direktorica Muzeja istočne Bosne Tuzla, Mirsad Bakalović, kustos arheolog Muzeja i Jasmin Imamović, načelnik opštine Tuzla. Na samoj tribini istaknut je značaj Tuzle u praistoriji Bosne i Hercegovine i Evrope, te potvrđene činjenice da je u Tuzli postojalo najstarije neolitsko naselje i jedno od najstarijih sojeničkih naselja u Evropi i da je osnovni razlog njenog nastanka i kontinuiteta života od neolita do danas njeno prirodno bogatstvo so.

Na izložbi koja je upriličena tim povodom, predstavljen je arheološki materijal koji je pronađen u Rudarskoj ulici u Tuzli (današnja Džafer mahala), Gornjoj Tuzli, Krešića Gradini i Gradovrhu.

Izložba pod nazivom “Novac na tlu sjeveroistočne Bosne” je organizovana uz finansijsku pomoć i pod pokroviteljstvom Tuzlanske banke dd Tuzla i bila je postavljena 12.02.2004. godine u holu banke. Na izložbi je predstavljen novac iz numizmatičke zbirke, koji je bio u upotrebi na području sjeveroistočne Bosne od drugog vijeka prije nove ere do 1992. godine.

U okviru saradnje sa drugim muzejima u Bosni i Hercegovini, Izložba: “Novac na tlu sjeveroistočne Bosne” je postavljena u Muzeju grada Sarajeva. Izložba je bila otvorena od 10.05. do 25.05.2004. godine.

U mjesecu junu 2004. godine, kustosi muzeja su pripremili i postavili izložbu “Srebrenica kroz vijekove”, koja predstavlja područje Srebrenice u rimskom periodu, periodu osmanske vladavine i austrougarskom periodu. Izložba je postavljena u Domu kulture u Srebrenici. Ovom izložbom, Muzej istočne Bosne Tuzla dao je svoj doprinos u pokušaju obnavljanja muzejske zbirke u Srebrenici.

U okviru V međunarodne likovne kolonije “Breške 2004”, u organizaciji HKD „Napredak“, Muzej je u Katoličkom školskom centru postavio izložbu arheoloških eksponata sa lokaliteta Gradovrh, a kustosi su učestvovali i u radu okruglog stola na temu “Gradovrh – grad na gori”.

U okviru Manifestacije „Dani Evropskog nasljeđa“ 2005. godine, čiji je suorganizator bio Muzej istočne Bosne Tuzla, priređena je izložba pod nazivom „Kulturne komunikacije na području sjeveroistočne Bosne od neolita do antike“, čiji je primarni cilj bio ukazati na proces razvoja kulturne komunikacije i interakcije između različitih ljudskih zajednica. Kroz izložbu je predstavljeno više tematskih cjelina od neolita, preko bronzanog i željeznog doba do kraja rimske vladavine na ovim prostorima. Autor izložbe i kataloga bio je Mirsad Bakalović, kustos arheolog. Izložba je otvorena u septembru 2005. godine.

Keltske sjekire iz fundusa Muzeja istočne Bosne Tuzla su bile izložene od 7. februara do 2. aprila 2006. godine u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu, kao dio Izložbe: „Simbol Boga i kralja, prvi europski vladari“, autora Aleksandra Durmana.

Značajno je istaknuti da je Arheološko odjeljenje učestvovalo u zajedničkim projektima koji su imali za cilj promociju i značaj kulturno-istorijskog nasljeđa Tuzle i Tuzlanskog kantona. Ovi projekti realizovani su zajedno sa predstavnicima lokalne vlasti i kulturnim instutucijama od značaja za državu.

Prvi projekat odnosi se na izgradnju Arheološkog parka neolitskog sojeničkog naselja u okviru Panonskih jezera. Tim povodom, pored angažmana stručnjaka iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zilke Kujundžić Vejzagić, u samom projektu su učestvovali kustos arheolog Muzeja istočne Bosne Tuzla, Mirsad Bakalović i Vesna Isabegović, muzejska savjetnica i direktorica Muzeja, koji su dali značajan doprinos u izradi stalne arheološke postavke, kao i u stručnim sugestijama prilikom rekonstrukcije neolitskog sojeničkog naselja. Kustos arheolog, Mirsad Bakalović je izradio elaborat “Neolitsko sojeničko naselje u Tuzli”, po kojem je JU Zavod za urbanizam Tuzla izradila idejno rješenje i izvedbeni projekat Arheološkog parka.

Muzej istočne Bosne Tuzla je učestvovao i u pripremi dokumentacije za proglašenje nacionalnim spomenikom industrijskog naslijeđa “Stara solana Kreka” i nacionalnim spomenikom kulturnog krajolika “Panonsko jezero”.

Arheološko odjeljenje je nastavilo sa iskopavanjima 2006. godine. Uz stručnu pomoć kolega iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine izvršena su zaštitna arheološka iskopavanja srednjovjekovne nekropole na lokalitetu Kicelj u Tuzli. Iskopavanja su vršena u periodu od 31.07. do 06.08.2006. godine. Stručni saradnik i voditelj projekta bila je arheolog Zilka Kujundžić Vejzagić iz Zemaljskog muzeja, a članovi Stručnog tima bili su Mirsad Bakalović, kustos arheolog Muzeja istočne Bosne Tuzla; Melisa Forić, stručni saradnik Centra za Balkanološka istraživanja Akademije, nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Arheološka istraživanja na ovom lokalitetu su utvrdila postojanje ranosrednjovjekovne nekrople. Na pomenutom lokalitetu je, pored nekropole koju čini 50 grobova, pronađen i pokretni arheološki materijal (bronzane naušnice, srebrni prsten pečatnjak i željezna kopča za pojas).

Istraživanja na Kicelju su nastavljena i 2007. godine, u periodu od 10. do 25. jula. Tada su, prilikom kopanja rova za dobijanje kontrolnog vertikalnog profila, otkriveni ostaci slavenske poluzemunice s ostacima podnice, ognjišta i podupirača za nosače stubova zidne ili krovne konstrukcije. U ovim istraživanjima učestvovali su Zilka Kujundžić Vejzagić, arheolog, Mirsad Bakalović, kustos arheolog i Melisa Forić, stručni saradnik.

Na osnovu prethodnih istraživanja na lokalitetu Kicelj, stvoren je uslov za sistematsko i plansko istraživanje koje je izvršeno 2008. i 2010. godine. Na osnovu arheoloških nalaza, došlo se do pretpostavke da se na ovom lokalitetu radi o kompleksu staroslavenskog domaćinstva iz 9. vijeka. Rezultate istraživanja na Kicelju objavio je Mirsad Bakalović, kustos arheolog u stručnom radu „Ranosrednjovjekovna nekropola Kicelj kod Tuzle“ u Godišnjaku Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – Centar za balkanološka ispitivanja.

Kao što je već ranije pomenuto, izuzetno značajna istraživanja vršena su u Gornjoj Tuzli pedesetih godina 20. vijeka. Obzirom da se radi o velikom i bogatom lokalitetu, koji nije do kraja istražen, Muzej istočne Bosne Tuzla je u oktobru 2007. godine započeo probna arheološka istraživanja u Gornjoj Tuzli, u kojima su učestvovali: arheolog Instituta za praistoriju iz Beča, dr. Andreas Lipert; arheolog Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Graca, dr. Georg Tiefengraber; Zilka Kujundžić Vejzagić, arheolog Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Mirsad Bakalović, kustos arheolog Muzeja istočne Bosne Tuzla. Istraživanja su vršena u periodu od 2007. do 2010. godine. U oktobru 2007. godine otkriveno je dosta pokretnog arheološkog materijala koji pripada vinčanskoj kulturnoj grupi, te ostaci kalotne peći koja je služila za pečenje keramičkog posuđa.

Nova otkrića u Gornjoj Tuzli bila su povod da Muzej istočne Bosne organizuje međunarodni arheološki simpozijum o temi „Problemi neolitizacije i razvoj ranih neolitskih kultura na području Balkana“. Ovom značajnom skupu prisustvovali su eminentni evropski arheolozi koji se bave neolitom iz: Austrije, Njemačke, Poljske, Bugarske, Velike Britanije, Španije, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Na simpozijumu su prezentovani i najnoviji rezultati iskopavanja u Gornjoj Tuzli. Simpozijum, koji je trajao od 14. – 17. novembra 2007. godine, finansijski je podržala Opština Tuzla.

Planska arheološka istraživanja u Gornjoj Tuzli su nastavljena u julu 2008. godine. Prilikom iskopavanja pronađen je bogat arheološki materijal koji pripada vinčanskoj kulturnoj grupi. Među artefaktima posebno se izdvaja figurina sa stilizovanim ljudskim likom. Pored neolitskog materijala, otkriveni su i fragmenti iz bronzanog i željeznog doba, te osmanskog perioda.

Arheološka iskopavanja na lokalitetu Gornja Tuzla ponovo su počela u junu 2009. godine. Otkriveni arheološki materijal je potvrdio pripadnost vinčanskoj i starčevačkoj neolitskoj kulturnoj grupi, što je svakako već u ranijim istraživanjima na ovom lokalitetu utvrđeno.

Tokom 2008. godine, pripremljena je i postavljena izložba pod nazivom „Srednjovjekovne župe na području sjeveroistočne Bosne“ zajedno sa Istorijskim odjeljenjem Muzeja istočne Bosne. Izložba je svečano otvorena 24.06.2008. godine u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli. Autori izložbe bili su Mirsad Bakalović, kustos arheolog i Nataša Perić, kustos istoričar. Izložba je, takođe, bila postavljena, od 15. do 19. decembra 2008. godine, u prostorijama JU BKC „Alija Izetbegović“ u Kalesiji, a zatim od 19. do 24. decembra iste godine u prostorijama JU Biblioteka u Banovićima.

Prilikom iskopavanja temelja za zgradu „Barok“ i uređenja Trga slobode u augustu 2008. godine, prikupljen je arheološki materijal koji većinom pripada vinčanskoj neolitskoj grupi, a jedan dio pripada kasnom starčevu. Pronađeni arheološki materijal potvrđuje eksploataciju slanice i proizvodnju soli na prostoru današnje Tuzle koja je, uz tradicionalne načine proizvodnje, bila osnov nastanka, razvoja i kontinuiteta života na ovim prostorima od neolita do danas. Takođe, tokom građevinskih radova na Trgu slobode, naišlo se i na ostatke temelja i zidova kamenog utvrđenja, koji vjerovatno pripadaju osmanskoj tvrđavi iz 18. vijeka. Tvrđava je građena u periodu od 1760. do 1768. godine na prostoru današnjeg Trga slobode. Nakon završenih arheoloških istraživanjana, na Trgu slobode je napravljen arheološki izlog, u kojem je, kroz horizontalne i vertikalne profile, predstavljen arheološki materijal sa ovog lokaliteta, te na taj način posjetiocima prezentirana praistorijska prošlost Tuzle.

Na području opštine Srebrenik vršena su dva arheološka istraživanja, u cilju utvrđivanja eventualnog postojanja arheoloških ostataka.

Prvo arheološko istraživanje na području opštine Srebrenik vršeno je u periodu od 20. do 25. jula 2007. godine, na lokalitetu Gradina ispod naselja Kuga. Tom prilikom je utvrđeno da na pomenutom lokalitetu nema kulturnih slojeva, niti bilo kojih nalaza arheološke vrijednosti koji bi bili ugroženi eventualnim ljudskim aktivnostima na ovom lokalitetu. Voditelj istraživanja bila je Zilka Kujundžić Vejzagić, arheolog, a u samom istraživanju učestvovao je i kustos arheolog Muzeja istočne Bosne Tuzla Mirsad Bakalović. Isti tim je u periodu od 22.06. do 01.07.2009. godine izvršio arheološko istraživanje na lokalitetu Zeketuša, iznad sela Straža, opština Srebrenik.

U februaru 2010. godine postavljena je izložba iz fundusa arheološkog i etnološkog odjeljenja Muzeja u Hotelu Tuzla, u povodu održavanja donatorske večeri za prikupljanje sredstava za rekonstrukciju zgrade Muzeja. Donatorsku svečanost organizovao je Rotary klub Tuzla Leda. Za ovu priliku pripremljena je i štampana brošura: „Muzej istočne Bosne, svjedok prošlosti – vizionar budućnosti“, u kojoj su predstavljena sva muzejska odjeljenja, sa reprezentativnim eksponatima, kao i projekat buduće muzejske zgrade.

U periodu od 12. do 16. jula 2010. godine obavljeno je rekognosciranje lokaliteta Gradina, u Petrovicama Gornjim, opština Kalesija. Prilikom rekognosciranja pronađen je pokretni arheološki materijal (fragmenti keramičkog posuđa). Prikupljeni arheološki materijal upućuje na postojanje naselja gradinskog tipa.

U povodu Međunarodnog dana muzeja, 16. maja 2016. godine zajedno sa istorijskim odjeljenjem organizovana je i pripremljena Izložba: „Srednjovjekovni kulturni krajolici sjeveroistočne Bosne“, koja je otvorena u izložbenom prostoru u Biološkoj zbirci. Izložbu su činile fotografije srednjovjekovnih gradova na području sjeveroistočne Bosne, te arheološki nalazi sa prostora srednjevjekovnih župa sjeveroistočne Bosne. Autori izložbe bile su Vesna Isabegović, muzejska savjetnica i Nataša Perić, kustos istoričar.

 

Leave a Reply